6. 1., Tři králové

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 654 Syn Boží se nám narodil

3. 1., neděle nového roku

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 654 Syn Boží se nám narodil

Modlitba

Novoroční bohoslužby

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 702 Mír na zemi daruj nám

Modlitba

1. čtení: J 1:1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Píseň: 111 Slavit budu Boha svého

Bohoslužby dne 27. 12. 2020, Svaté rodiny

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Modlitba

1. čtení: Gn 12:10 I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad.

Píseň: 267 Rosu dejte, ó nebesa

2. čtení: Gn 39:1 Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže.

Píseň: 173 Když bral se zástup lidu Páně

Vánoční kázání: Postavy při narození Páně

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 273 Zvedněte, brány, svrchků svých

Modlitba

1. čtení: Iz 1:1.3.27
Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.

Píseň: 281 Narodil se Kristus Pán

Bohoslužby 4. adventní neděle

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 272 Jak vítati mám tebe

Modlitba

3. neděle adventní

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 209 Ó, slunce spravednosti

Modlitba

Bohoslužby 2. neděle adventní

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 203 Pán Bůh je láska

Modlitba s vyznáním vin

1. čtení: Da 2:47-49

Píseň: 243 K chvále Pána Boha svého – shrnutí adventního očekávání

2. čtení: Da 3:8-18

Bohoslužby 1. neděle adventní

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Modlitba

1. čtení: Da 7:1-12

Píseň: 275

Kázání: Da 7:13-28

Bohoslužby dne 22. 11., neděle Krista Krále

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň 161

Modlitba s vyznáním vin

1. čtení: Ž 119:74 Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo.

Kázání: Zj 22:17.20 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. - Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS