Bohoslužby dne 14. 3., neděle 4. postní

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Př 6:6-8 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.

Evangelium: Mk 13:28-29 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

Bohoslužby dne 7. 3., 3. neděle postní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

Bohoslužby dne 28. 2., neděle 2. postní

Vstup faráře + trojiční pozdrav

Uvítání

Vstupní modlitba

Píseň: Zpěvník chval 74 Pojďte ke mně všichni

První čtení: Ž 118:22-23

Píseň: Zpěvník chval 47 Když bouře zuří zlá

Evangelium: Mk 12:1-12

Bohoslužby dne 21. 2., neděle 1. postní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba.

Píseň: Zpěvník chval 74 Pojďte ke mně všichni

První čtení: Iz 20:1-2 Toho roku, v němž tartán poslaný asyrským králem Sargónem přitáhl k Ašdódu, bojoval proti němu a dobyl jej, v onen čas promluvil Hospodin skrze Izajáše, syna Amósova: „Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou.“ On tak učinil a chodil nahý a bosý.

Píseň: Zpěvník chval 40 Do tvých starostí

Bohoslužby dne 14. 2., neděle Masopustní

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Píseň: 236

První čtení: Ž 19 B21

Nebesa vyprávějí o Boží slávě,
o díle jeho rukou mluví obloha.
Jeden den druhému slovo uděluje,
jedna noc druhé zjevuje poznání.
Není slov a není řeči,
kde by jejich hlas zůstal neslyšen;
jejich zvuk ozývá se celou zemí,
do krajů světa doléhá jejich zvěst.

7. 2., kázání neděle Sexagesimae

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 509

Modlitba: Pane Bože, buď s námi, když slyšíme ticho, buď s námi, když slyšíme špatné zprávy nebo bychom chtěli dělat změny příliš sami a neskládáme přitom naději v tebe. To vyznáváme a tebe prosíme o naději, buď i s těmi, kdo se dnes nedostali do kostela, buď s těmi, kteří jsou nemocní nebo kteří mají službu dnes, myslíme na naše rodiny, blízké i vzdálené touto situací a prosíme, dej nám tu naději, kterou pak také poneseme dál. O to tebe, Pane, s důvěrou prosíme. Amen.

Píseň: Sv 270

31. 1., 4. neděle po Zjevení

31. 1., 4. neděle po Zjevení Páně

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 440

Modlitba: Pane náš, dej nám, prosíme, dobrou sílu a naději pro každodenní cestu. Jme sice zapadáni sněhem i zprávami, ale dej nám, prosíme, zaslechnout, co máš pro nás připraveno jedině ty. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen.

Píseň: Sv 184

1. čtení: Ž 122:6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

Píseň: 411 Ó město Boží, ty jsi štít

24. 1., 3. neděle po Zjevení Páně

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 84

Modlitba: Hospodine, náš Pane, dej nám, prosíme, abychom u Tebe mohli najít v tomto světě klid a odpočinutí; dej, abychom před Tebou směli stát -jak Tys zaslíbil - v bílém šatu, stejně jako dnešní příroda kolem. Víme však, že to vše dobré máme z Tvé milosti a za to Ti děkujeme. Amen.

1. čtení: Žd 11:21 Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna.

Píseň: 47

2. neděle po Zjevení Páně

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 384

Modlitba

10. 1., svátek Křtu Páně

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který pro nás přišel na svět.

Píseň: 654 Syn Boží se nám narodil

Modlitba

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS