Neděle Letnic – seslání Ducha Sv.

Preludium

Vstupní Slovo

Píseň: 500

Modlitba: Pane Bože, k tobě přicházíme s očekáváním a je dobře, že jsme uslyšeli tvůj hlas a pocítili touhu slyšet tvé Slovo. Z různých míst, z různých vzdáleností. Buď s námi, prosíme a dej nám tu novou naději tvého Ducha, abychom tak jako apoštolové potom vycházeli do různých stran, do svých domovů, ale také do celého světa. Prosíme, Pane, provázej nás svým Svatým Duchem, abychom zaslechli, co máš pro jednoho každého z nás připraveno.
Na tebe, Pane, s důvěrou čekáme.

Neděle po Nanebevstoupení - Exaudi

Preludium

Vstupní Slovo: Vyslyš mne, Hospodine, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Ž 27:7

Píseň: 438 Přišli jsme, ó Ježíši

Modlitba: Pane Bože, přicházíme za tebou, abychom slyšeli naději a odnesli si radost. Posilni naše kroky, prosíme.

1. čtení: Sk 1:1-14

Neděle Rogate 9. 5. 2021

Uvítání: Ž 95:1-7 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou.

Uvítání

2. 5. 2021, bohoslužby neděle Cantate

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: Ž 98:1

Vstupní modlitba

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

První čtení: Am 4:4-5:20

Píseň: 98 Zpívejte Pánu nové písně

III. neděle po vzkříšení – Jubilate

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: Ž 33:5b-6 Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Vstupní modlitba

Píseň: 33

Neděle po vzkříšení – Quasimodogeniti

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání: 1Pt 2:2-4 Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.

Vstupní modlitba

Neděle Vzkříšení

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Ž 85:2-3.13-14 NBK

Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství.
Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil.
Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí.
Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!

Evangelium: Mk 16:1-8 B21

Bohoslužby Velkého pátku

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Mk 15:1-31 B21

Mezihra: Celým srdcem 44 Tvá krev

Evangelium: Mk 15:32-47 B21

Bohoslužby dne 28. 3., neděle Květná

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Ž 65 B21

Evangelium: Mk 11:1-10 B21

Bohoslužby neděle 5. postní

Preludium
Vstup faráře + pozdrav

Vstupní modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za svěřený čas a za tvé dary, které od tebe přijímáme. Někdy si jich nevšímáme nebo na ně zapomínáme. Prosíme tě, buď s námi, když hledáme jistotu. O to tebe s pokorou prosíme, amen.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS