3. neděle po Velikonocích: O dobrém pastýři

Písně: 297, 131, 615, 772, 714, 581, 227
Čtení: 1Sa 3:1.3.7
Čtení: 2J 1:7
Kázání: J 10:1-16
Milé sestry a milí bratří,
dnes se dozvíme něco o Samuelovi. Přivede nás k otázkám nad tím, kdo a jaký je dobrý pastýř. Kdo se jím může stát. Tento dobrý pastýř pak klade otázky i nám. My si jej máme připomínat a přijímat poučení.

Začali jsme čtením ze Starého Zákona. Co dělal Samuel? Velmi pravděpodobně jako zasvěcený mladý muž, ale na počátku svých teologických studií, řekli bychom, se asi staral o světlo v chrámu, protože čteme, že Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Můžeme říci, že v přípravném ročníku dělal kostelníka. Zajímavé tedy je, že v nějaký čas pracoval v chrámu, ale neznal Hospodina, říká nám Písmo! Dokonce že v těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jako by to bylo podobné dnešní době: Také nás Hospodin neprovází zrovna hromovým hlasem zprostřed keřů nebo oblakového sloupu, mám teď na mysli putování pouští s Mojžíšem. Přesto tu chrám je, stejně jako lid Izraele měl Hospodinovu schránu, ta byla v chrámě, předpokládáme asi sobotní bohoslužby s obětinami podle Zákona, ale: Slovo Hospodinovo bylo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Takové zjištění nás může přivést k otázce: Jak pro sebe slyšíme Hospodinovo Slovo?
Jednu z odpovědí dnes máme ve Starém Zákoně: V Ježíšově řeči o dobrém pastýři.

Kdo je dobrý pastýř? Kdo je ten, který nás tímto tichým způsobem provází? Na to odpovídá Ježíš, jak je typické v Janově evangeliu: Já jsem. Tímto slovem, které se objevuje celkem 27x. A tu se dozvídáme, jaký Ježíš je. Nebo možná jinak: Čím je Ježíš pro nás a pro svět. Říká: Já jsem světlo světa, dveře pro ovce, dnes tedy: Já jsem dobrý pastýř.
K tomu nás přivedou další otázky.

Jak se pozná dobrý pastýř? To říká Pán Ježíš: Pečuje o ovce a neopouští je, když se blíží vlk.

Může být někdo z nás dobrý pastýř?

Určitě ano. Když Pán Ježíš mluví o pastýřích a zmiňuje, čím se vyznačují (o některých například říká, že pasou sami sebe), počítá tedy s tím, že nějakým způsobem tu budou lidé v roli pastýře. S patřičnou pokorou a odpovědností Pánu Bohu samozřejmě.

Co pro to můžeme udělat? Nyní v období zjevování Páně, mezi vzkříšením a nanebevstoupením: Sk 1:3. Ježíš se zjevoval a hovořil s lidmi. Zjevil se celkem 517 lidem. To nám říká Písmo. A přesto dnes tolik lidí pochybuje. A někdo moudrý už dávno řekl: Když lidé přestanou věřit Bohu, věří všemu.

Chceme pro to něco udělat? Protože pokud ne, jsme jen hříšní, bídní sluzi, jak zpíváme v bratrské písni (starý EZ 477)

Připomínat si Boží zaslíbení, to neuděláme jen praktickou znalostí Písma, i když na biblickou hodinu vás samozřejmě zvu i více, než se nás tam schází nyní. Čtěme Bibli, tam to všechno je. A připomínat si Boží zaslíbení také třeba znamená ohlédnout se každý večer a říci si: Co pro mne Pán Bůh dnes udělal? Kde mne zachránil? Kde mě pozvedl? A tak podobně.

Poučení: Písmo je zapsáno k našemu poučení, píše apoštol Pavel Řm 15:4. Chceme-li přečíst celou Bibli za rok, stačí nám na to půl hodiny denně. Víte, někdy v naší církvi existoval snad ne posměch, ale taková povýšenost vůči bratřím katolíkům, kdo že skutečně zná Bibli. Kdo jste slyšeli ta mnohá svědectví manželů Tesárkových, jak v podzemní katolické církvi četli Bibli a střídali se ve službách Božích a výkladech, aby nás jednou nakonec nestrčili do kapsy.

Naslouchání proroctví pro dnešní dobu

V Bibli čteme Iz 11:6-12 a ptáme se, co s tou Boží vládou, zda jí vůbec věříme doslovně! Zda vůbec věříme tomu, že se z Boží vůle mohou dít změny ve světě! Jestliže nevěříte, mluvím-li vám o pozemských věcech, jak pak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? ptá se Pán Ježíš (J 3:12). Jr 17:5 Zlořečený ten muž, který doufá v člověka! To znamená, že naději máme složit v Hospodinu. To je proroctví pro dnešní dobu.

Tedy: Máme dobrého pastýře. Tento svět někdy s posměchem poukazuje na to, že pastýř se stará o ovečky, které samy nejsou moc bystré a potřebují vést. Ale stačí se podívat na to, kolik lidí věří tomu, že je Země placatá, práškují nás z letadel, svět ovládají židovští finančníci a podobně.

Tento pastýř se o nás stará, i kdyby naším jediným úkolem by bylo udržovat plamen světla v chrámě. Dobrý pastýř se o nás stará a zároveň on je ten, který odděluje ovce od kozlů, jak Pán Ježíš sám říká v podobenství. A to proč? Nám už to je možná vzdálené, ale ovce slyší hlas pastýře. Leč kozy a kozli dělají cokoli a jdou kamkoli bez ohledu na pastýře. Já jsem dobrý pastýř, říká Pán Ježíš. On ví, jak nás má spravovat. Jen my sami nemáme podlehnout pokušení, abychom snad chtěli na těch pastvách zelených dělat pořádek sami.

My pak naslouchejme tomu, co nám Pán říká. A ještě jinak řečeno: Poslouchejme, co nám říká Pán, a ne člověk.

Co pro to můžeme udělat? Šířit Boží Slovo a jako Samuel se starat o jeho světlo, které se stalo symbolem i pro apoštola Jana, když psal filosofujícím Řekům. Světlo poznání, světlo Kristovo, světlo v chrámě. Musíme pro to něco udělat. Je to jako o tom člověku, který si zoufal, že v životě nic nevyhrál. Až mu jeden jeho přítel řekl: Nu to si nejprve musíš koupit los. A jak ta výhra souvisí s námi? Pán Bůh vsadil na nás a není to s námi občas žádná výhra. Proč bychom na Pána Boha nemohli vsadit my?