Hudební bohoslužby dne 5. 9., 14. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 161

Modlitba: Pane Bože, máme modlitby, chvály a písně a také jsme poznali, jak smutné a jiné jsou bohoslužby bez zpěvu. Provázej nás, prosíme, abychom z písní přijímali sílu a požehnání. Amen.

Žalm: Ž 59:17-18 Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.

Píseň: Sv 65

Čtení: 2Sa 6:1-5 David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci, a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Baalímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá Jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjó před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů.

Píseň: Sv 399

Čtení: Mk 14:26 Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.

Píseň: Sv 224

Kázání: Zj 14:1-3a. A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem.

Zpěv před kázáním: Sv 39 – 3x

Kázání: Sestry a bratří,
1. Proč kázání o chvále, zpěvu, písních?
Začal nový školní rok a v úterý začal nový židovský rok 5782. Do nového roku můžeme vstoupit s písničkou, ale nejen to. V církvi zpíváme a možná to bereme až moc samozřejmě, možná tolik nemluvíme o hudbě v církvi, a tak se můžeme podívat, co nám k tomu říká Písmo a co vše objevíme.

2. Je to totéž, chvála, zpěv, píseň, žalm, …?
Hebrejský název dnešní biblické knihy Žalmů zní Tehilim. To slovo vychází z kořene h-l-l, jak slyšíme třeba ve slově halelujah. H-l-l pak znamená chválit a vzývat. Knihu Žalmů tak můžeme také nazvat knihou Chval. Pak je ale otázka: Jak se nazývají ty žalmy, které si například stýskají. Jsou nám blízko tím, že bibličtí pisatelé zpívali i ve chvílích, kdy jim bylo úzko, a tak složili píseň – ta však většinou vrcholí doufáním a vírou v Hospodina.

3. Jaká jsou témata? (začněme od žalmů)
Jaká jsou témata našich písní? I v žalmech samotných se setkáme s různými nadpisy. Kromě toho, kdo zpíval, se dozvíme, k jaké příležitosti píseň slouží – třeba píseň k pouti (píseň stupňů), … A témata písní máme i v již těžko dostupné Konkordanci k Evangelickému zpěvníku, od té doby však máme zase mobilní aplikaci, kde můžeme také vyhledávat píseň podle toho, co nám přijde na mysl.

4. Musí se zpívat? Existuje církev/společenství, kde se nezpívá? (kvakeři)
Jistě i ztišení před Pánem Bohem má smysl. Například tichá chvíle pro přímluvné modlitby. Existují i společenství, kde se více cení ticho. To jsou právě kvakeři, (nejen) anglické křesťanské společenství.
Ale obecně by církev bez zpěvu byla smutná. Možná si ještě vzpomeneme na zákazy a omezení, když se do naší země poprvé dostal covid, zakázali hrát a zakázali zpívat, slovy Karla Kryla.

5. Co když nechci a stydím se a neumím zpívat?
Ve zpěvníku si pochopitelně můžeme jen číst nebo sledovat text písně. Ale Pána Boha můžeme chválit i bez strachu ze známek z hudební výchovy. Navíc, hlasivky jsou vazy, které lze jedině trénovat a cvičit. Mojžíš se třeba vymlouvá, že není obratných rtů. K vyřizování Zákona tak Hospodin pošle Árona, ale pak v Tóře čteme Mojžíšovu píseň: Tehdy (totiž po přechodu Rudého moře a utopení egyotských vozů) zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno. Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře, v moři Rákosovém utonul …“ a tak dále (Ex 15:1-5). Také takto vznikají chvály. Písně. Jako radostné vyznání víry. Mojžíš v písni vyznává: 16Padla na ně hrůza a strach; pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který sis získal. Písně a mnohé staré zpěvníky i v naší knihovně máme také jako svědectví o mnohé radostné tvorbě těch písní jako svědectví církve. Svědectví života, svědectví radosti. Nauč tuto píseň syny Izraele. Neupadne v zapomnění. Je svědkem v synech Izraele, říká Hospodin Mojžíšovi k první známé písni. Že bude připomínána. Že si na ni lidé vzpomenou. Snad hned v první hodině hudební výchovy se děti učí, jaký je rozdíl mezi tónem a hlukem. A tak proti hluku světa zaznívá píseň Hospodinova. Od Mojžíše i proroků. Třeba prorok Izaiáš zaznamenal celkem tři takzvané ebedské písně – písně o služebníku. Jako obraz nebo příklad v době, kdy na konci babylonské říše přichází nová naděje. A tak i lid Páně nebo prorok Páně skládá písně. Protože služebník Hospodinův vysvobozuje a to je důvod, proč písně nebo vyznání proroka Izaiáše jsou nejčastěji citovanými oddíly v evangeliu.

6. Co když se mi některé písně nelíbí?
Jistě je můžeme probírat společně. A jakákoli píseň se dá i jenom předčítat potichu ve zpěvníku. Na druhou stranu nejsme rozhlasový pěvecký sbor a nemusíme se tedy ostýchat.

7. A co na to Pán Ježíš?
I Pán Ježíš zpíval, o zpěvu při slavnosti/bohoslužbě čteme při hodu Beránka, o Velikonocích, čteme, že zazpívali chvalozpěv. Nevíme jaký. Ale jak jsme si řekli již o žalmech, i v těžké chvíli končí žalmista tím, že spoléhá na Hospodina. A to dokonal Pán Ježíš do vítězného konce i pro nás.

8. A co křesťané? Bude se zpívat i v Božím Království?
To se dozvídáme v knize Zjevení. O zpěvu a písních se tam jako v jediné knize Nového Zákona píše celkem hodně a je zde řeč o zpěvu chval, o oslavě Pána Ježíše, Beránka Božího.

9. Co si máme odnést? Písničku?
Klidně třeba ano. Klidně můžeme nějakou písničku složit. A když nad tím budeme přemýšlet, najdeme určitě něco, za co chceme a můžeme Pána Boha chválit.

Modlitba: Pane Bože, tebe prosíme, dej nám do našich dnů novou píseň, která nás posílí a pozdvihne na cestu. Očekáváme na tebe a děkujeme ti za to, že ty nás podpíráš. Třeba i slovy písně. Buď nám, Pane, milostiv, buď nám přítomen. Amen.

Píseň: Sv 90

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu

Požehnání:

Píseň: Sv 161

Vyslání