Bohoslužby 12. 9.: Přemožení strachu, 15. po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 214

Modlitba: Neboj se, zní celou Biblí; se mnou buď a v pokoji bydli. A tak, Hospodine, přitáhni si nás, když nás samotné přitom ovinuly provazy strachu. Ty dáváš zemdlenému sílu, posiluj i naši víru, prosíme tebe, ó náš milý Bože. Amen.

Čtení: Joz 1:8-9 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

Píseň: 500

Čtení: Jr 51:46a. Nezoufejte, nebojte se zprávy, která se v zemi proslýchá.

Píseň: Sv 374

Text: Mk 13:3-7 Když seděl (Ježíš) na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Píseň před kázáním (1 sloka): 429

Kázání: Může se stát, že jednoho dne je člověk poněkud neklidný. Může se to stát i nám.

A jak se přitom takový člověk cítí. O tom máme mnohé biblické svědectví. Nepokoj pochází z našeho konání, jako když se člověk skryl už v ráji před Hospodinem, vymlouvá se: Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Ale není to nic nového. Příklady máme u proroků. Ať se kniha tohoto zákone nevzdálí od tvých úst. (čteme a opakujeme si, nebo si nějaká slova pamatujeme a přicházejí nám v pravou chvíli na mysl) Rozjímej nad ním ve dne i v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný? (Jak se něco takového dá přikázat? můžeme se zeptat. Jenže to není přímo příkaz. Je to povzbuzení. V hebrejštině přímo neexistuje slovesný čas, a tak třeba biblista Jiří Beneš překládá Desatero slovy: … ty nemáš bohů jiných přede mnou, nečiníš sobě rytiny, nezabíjíš, nekradeš. Jako by tím bylo řečeno: To přece ty, člověče Boží, neděláš. – Není takové s/Slovo daleko více oním povzbuzením?)

Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude se tebou všude, kam půjdeš. To je pro nás ujištěním, že Pán Bůh nemá určenou pracovní dobu.
Nezoufejte, prorokuje Jeremiáš v neslavně vypadající zemi. Mluví do neslavné doby a říká, že modly Babylona budou zničeny. Mnozí v církvi a mnozí i náhodní čtenáři Bible rádi spojovali Babylon, obraz Babylonu, i se současným světem, tu Amerikou, tu Vatikánem, tu světským zřízením, ale důležité je, co říkají proroci dále: Jděte a vzpomeňte na Hospodina. Iz 52:7 Vyprošujte Jeruzalému pokoj, modlí se žalmista Ž 122:6. To znamená pamatovat na smíření Boží. Ale také lid Páně pamatuje na pokoj pro celý svět, když básník zaznamenal: Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj (Př 3:1). To je jako s tím desaterem: Když děláme to, co Hospodin řekl, přidá nám to pokoj.

A své k tomu říká a učinil i Pán Ježíš. Uvedl naše nohy na cestu pokoje (zaslibuje Lk 1:79). Aby se nám nezdálo, že jsme v Bibli schopni najít dobré příkazy, ale jsou to jen příkazy. Ovšem Hospodin jde s tebou, kamkoli půjdeš. Povolal tě tvým jménem. Moudrý Kazatel říká: Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro, vyznává. A všimněme si, že první je radost. To je ovoce pokoje, ovoce Ducha Svatého. Boží pokoj je něco více než uklidnění naší psychiky. Opíráme se o to, co nám říká Bůh. Pokoj máme v tom, že Kristus smířil celý svět se sebou. On je Pravdou, kterou nacházíme v Zákoně, ale také je Cestou, na niž jsme se vydali, křtem v jeho jméno, obrácením, on je Životem. A to si uvědomil apoštol Pavel, když v Athénách kázal a aby doložil evangelium, v němž našel pokoj, cituje řeckého básníka: V něm žijeme, pohybujeme se, jsme, vydává tak svědectví o Bohu. (Sk 17:28)
Tedy Boží pokoj se projevuje takto: Nemusíme nikam utíkat. –
Ve dne i v noci je čas a prostor, abychom se obraceli k Pánu Bohu. –
Nejsme na to sami. –
Není nic lepšího než mít naději a z ní konat dobro. –

A když cítíme Boha při svém díle, jako to předvěděli ti řečtí básníci, pak smíření a pokoj neseme s vírou. Pán Ježíš říká, že Bůh se o nás stará tak, jako obléká polní trávu. Nedávno jsem z vlaku viděl nějaké polní byliny vyrůstající mezi takovým tím železničním štěrkem – a jestliže Bůh tak obléká polní kvítí, které vyrůstá na nádraží, nevyzbrojí tím spíše nás?

Amen. Modleme se.

Modlitba: Pane Bože, my vyznáváme se žalmistou: Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. V tebe doufáme, ty nám dáváš žít v pokoji. Tak se staň čili amen.

Píseň: 371

Přímluvy + modlitba Páně

Slovo na cestu: Fp 4:7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Požehnání

Píseň: 483

Vyslání