Bohoslužby dne 10. 10., 18. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 99

Modlitba:

Čtení: Oz 11:10-11

Píseň: 178

Čtení: Zj 5:1-5

Píseň: Sv 304

Kázání: Ptáme se, co se má stát

Ať už čteme zprávy nebo jenom Bibli, určitě nás zajímá budoucnost. Někteří cítíme obavy, jiní jsou spokojeni. A lišíme se jistě i v tom, kdo za to může. Jako církev ale máme nezastupitelný úkol. Více a více se ukazuje důležitost naděje. Naděje pak ale nemá být postavena na písku. Co k tomu říká Písmo: Jan vidí zapečetěnou knihu. (Možná svitek pergamenu opatřený pečetěmi.) Dále se dočítáme, že bude otevřena. Jenom se hledá vhodný předčitatel, který vůbec může pečetě zlomit. Jan plakal – zřejmě proto, že nikdo se nezajímá o budoucnost, která je skryta ve svitku. Nepřipomíná takové zjevení i naši dobu? Nikdo se nezajímá o budoucnost. Je zde tak o výzvu více, o důvod více to změnit.
Neplač, říká Janovi nebeský starší. Někdy pláčeme ze smutku, někdy z beznaděje, jindy snad ve vzteku. Ale on setře každou slzu s očí, slyší Jan v prorockém vytržení (Zj 7:17. 21:4)

Neplač. Zvítězil lev z pokolení Judova, říká jeden ze čtyřiadvaceti patriarchů, kteří vedou neustálou modlitbu chval před Beránkovým trůnem. – On setře každou slzu z očí, Pánu Bohu nejsou jedno naše životy, zdary a nezdary. Ukazuje se nám tu naděje; my uvažujeme, a jistě zodpovědně, nad svými možnostmi, silami a kapitálem, ale pro Boha žádná překážka není překážkou, my často jednáme v zápasech, ale Bůh jedná z lásky k nám. I při naší svobodné vůli se rozhodnout. Jistě by bylo dobré, kdyby kostel byl teď plný. Ale vstoupit na Boží cestu můžeme sice z jeho milosti, ale to ano, slovo teď tak zprofanované a zneužité, musí zase získat nový obsah. Jako potvrzení, souhlas, souhlas vztahu, souhlas k začátku Boží cesty s člověkem, aby jej Pán Bůh mohl naplnit. Ale Pán Bůh sám nikoho nezneužije. – K tomu, co jsme slyšeli, se ukazuje, že abychom slyšeli Boží Neplač, musíme říct Pánu Bohu Ano, aby nás on mohl zachránit.

Lev z pokolení Judova je také ten jediný, kdo bude z knihy života číst spravedlivě. Je nám slíbeno, že existuje ten Lev Beránek, který bude číst Pravdu a zákony vykládat spravedlivě. Jak jenom je Bible živá a pravdivá, že se nám ukazuje zjevení Boží a Zjevení Janovo právě v čase voleb. Ovšem Pána Ježíše, toho Lva z Judy, nevyznáváme jednou za čtyři roky, ale stále. Pro někoho jsme jako církev piráti, kteří chtějí krást. Je dobře, že jako církev žijeme spolu. Stojíme na Božím Slově, trvalejším než slovo lidské, a slov je kolem nás stále plno. Posuďme: Říci Ježíši ano způsobuje, že toto slovo nebude zneužito. A jediný, komu můžeme složit přísahu, je Ježíš. K němu přistupujeme ve chvále, modlitbě i s vyznáním víry. Povstaňme a k němu volejme.

Modlitba

Píseň: 176

Přímluvy + modlitba Páně:

Slovo na cestu:

Požehnání

Píseň: Sv 194

Vyslání