Bohoslužby 7. neděle po Trojici

Vstup: Sír 1:26-27 Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání, a Hospodin tě jí obdaří. Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění, ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.
Píseň: 171 Buď Pánu čest

Bohoslužby dne 8. 7. ve Kdyni, neděle 6. po Trojici (lutherské perikopy)

176 Někdo mě vede za ruku

Pane Bože, k Tobě s vděčností přicházíme a prosíme: Veď nás, jako jsi vedl svůj lid a prosíme Tebe, jak uslyšíme, i se žalmistou: Dej nám odvahu a radost víry pro každý další den. Tobě děkujeme, amen.

Bohoslužby dne 24. 6. ve Kdyni, neděle 4. po Trojici

161 Tebe, Bože, chválíme

Bohoslužby dne 17. 6. ve Kdyni, neděle 3. po Trojici

544 Pomoc naše budiž z Tebe - 550 Až potud nám pomáhal - 452 Za dar Slova, Bože milý - Sv 190 Můj Pán mě pozval… - 487 Amen, Otče, rač to dáti

Žalm 24:1-5 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

Koncert souboru Radost

V sobotu se v našem kostele, jako již tradičně, konal koncert souboru Radost a přípravného sborečku (na fotografii). Všem zúčastněným i návštěvníkům moc děkujeme a těšíme se při dalších společných akcích.

Bohoslužby dne 10. 6. ve Kdyni, neděle 2. po Trojici

118 Ó chvalte laskavého Pána
1. čtení: Ž 18:19-20. Podle dnešního liturgického kalendáře žalmista vyznává: Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
198 Svěř celý život Pánu

Noc kostelů v našem sboru

Těšíme se na Vás dne 25. května na Noci kostelů. Zde je ke stažení brožura s programem, náš kostel najdete pod číslem 42.

Bohoslužby dne 29. 4. 2018 ve Kdyni (4. neděle po Velikonocích)

440 Ozvi se, Pane můj
1. čtení: Žd 6:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Bohoslužby dne 22. 4. ve Kdyni, neděle 3. po Velikonocích (VP)

215 Dobře staví, kdo zná a ví
Sírachovec 2:1-6
1Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení. 2Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne. 3Přilni k Hospodinu , neodvracej se od něho , abys nakonec dosáhl vyvýšení. 4Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu po-kořován, buď trpělivý. 5Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. 6Důvěřuj Bohu , on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.

Bohoslužby dne 15. 4. ve Kdyni, neděle 2. po Velikonocích

Díky za toto krásné ráno
Ž 23

440 Ozvi se, Pane můj
Moudrost 9:16-18
Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích? Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha? Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu a naučili se tomu, co se ti líbí; jen moudrost je zachránila.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS