Bohoslužby dne 16. 09. ve Kdyni, neděle 16. po Trojici

Introit: Ž 25:4-5 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.

420 Slunce pravdy, milosti

Co je to Zacheův strom?

To se dozvíte zde a můžete se těšit na nedělní kázání. A nezapomeňte dnes na akci Ukliďme Česko!

Ukliďme Česko!

Bohoslužby dne 09. 09. ve Kdyni, neděle 15. po Trojici

631 Nám pomoz, Pane milý

Bohoslužby dne 02. 09. ve Kdyni, neděle 14. po Trojici

171 Buď Pánu čest

1. čtení: Žalm 148:1-6
Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. Haleluja.

551 Tys na mne myslil dřív

Bohoslužby dne 26. 08. ve Kdyni, neděle 13. po Trojici

1. čtení: Římanům 4:4-5 Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.

2. čtení: 1.Korintským 13:12 Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

Bohoslužby pod širým nebem 19. 08.

Sv 246 Pane, dnešek je den chvály

1. čtení: Ž 71:1-3
Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! 2Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou. 3Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!
623 Důvěřuj se v Pána

Bohoslužby dne 12. 08. ve Kdyni, neděle 11. po Trojici

420 Slunce pravdy, milosti

1. čtení: Ž 17:3-8
Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milos-denství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.

642 Už svítá jasný bílý den

Bohoslužby dne 05. 08. ve Kdyni, neděle 10. po Trojici (s překvapením na konci)

Odpoledne před pátou hodinou jsme přijali další příspěvek o sbírky oblečení na Ukrajinu. Děkujeme!

163 Hospodin sám národů Bůh

1. čtení: Iz 19:21 Hospodin se dá poznat v Egyptě; Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem, budou Hospodinu skládat a plnit sliby.

406 Chval Pána svého písní

2. čtení: Iz 58:2 Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko.

176 Někdo mě vede za ruku

Kdyňské tvoření a další sbírka pro Ukrajinu

Sdílíme výrobky Kdyňského tvoření, které posíláme dětem na Ukrajinu. Dále máme díky ochotným dárcům za štědré příspěvky do sbírky oblečení. Děkujeme a jsme vděčni, že akce měla a má mezi Vámi takový ohlas.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS