Bohoslužby dne 18. 8. 2019, 9. neděle po Trojici

Píseň: 118 Ó chvalte laskavého Pána

Vstupní modlitba: Pane Ježíši, nám někdy docházejí slova - a přitom stačí tak málo - zaposlouchat se do Tvého hlasu. Děkujeme Ti za to a prosíme o posilu pro svou duši i tělo. Amen

1. čtení: Ezech 12:26-28 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, hle, izraelský dům říká: ‚Vidění, které on vidí, se splní za mnoho dnů; on prorokuje pro vzdálené časy.‘ Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Už nebude odloženo žádné mé slovo. Promluvím slovo a ono se splní, je výrok Panovníka Hospodina.“

Bohoslužby dne 11. 8. 2019, 8. neděle po Trojici

Píseň: 130 Můj Pane, z hlubin volám

Vstupní modlitba: Pane Bože, dej nám dnes zaslechnout Slovo pro nás, Slovo naděje pro zítřek a naše další kroky. Slovo pro nás do srdce, Slovo pro církev. Slovo pro toho, kdo se zastavil náhodou. Dej nám světlo. O to prosíme pokorně, dej nám laskavost, abychom nesoudili, ale byli trpěliví. Amen.

Bohoslužby 5. neděle po Trojici

Introit: Jr 3:13 Zpovzdálí se mi ukázal Hospodin a řekl: Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství.

Sv 300 Radostná

579 Ó Králi věků důstojný

Žalm 105 B21

Sv 143 Kde, Pane, jsi

Ezechiel 2:1-7

433 Otče náš, milý Pane

Bohoslužby dne 14. 7., čtvrtá neděle po Trojici

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

215 Zlatá když sluneční záře se objeví

Bohoslužby dne 7. 7. ke svátku Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší Zemi! To jsme si různě uvědomili nebo nám to někdo ukázal, a proto jsme teď zde. A za to Ti děkujeme. I za ty mnohé svědky víry, o nichž dnes uslyšíme a můžeme pro sebe najít něco z jejich životní cesty. Dej nám pozorně naslouchat. Amen.

Píseň: 42 Jako jelen mučen žízní

1. po Trojici - kázání o vodě

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

367 Studně nepřevážená

1. čtení: Ezech 36:22.24-28

411 Ó město Boží, ty jsi štít

2. čtení: Iz 12:1-3

24 Tvá, Bože, je všechna země

Neděle Svaté Trojice

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 429 Ve Tvém jménu, Pane náš
Skloňme se k modlitbě: Pane, někdy nevíme, co říkat na tajemství, které je před námi. Veď nás, prosíme, abychom ve Tvých slovech a ve Tvém světě uměli číst a pak o tom vyprávět. Amen.

Píseň: 158 Samému Bohu sláva, čest

Neděle svatodušní

Introit: Ž 127:1

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

433 Otče náš, milý Pane

1. čtení: Žalm 27 B21

Sv 182 Mezi hvězdami

2. čtení: Jan 16:5-15

259 Navštiv nás, Kriste žádoucí

Neděle po Nanebevstoupení Páně, společná bohoslužba se sborem domažlickým

429 Ve Tvém jménu, Pane náš

406 Chval Pána svého písní

5. neděle po Velikonocích

Introit: Ž 66:16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

Apoštolský pozdrav

200 V Tvé síle, Pane Bože můj

635 Tvá, Pane, láska

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS