Bohoslužby dne 30. 8.: Možné a nemožné

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Čtení: 2Tim 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť on nemůže zapřít sám sebe.

Píseň: Sv 300 Radostná

Bohoslužby dne 16. 8.: O Panně Marii

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Modlitba

Čtení: Př 31:10-31

Píseň: Sv 300 Radostná

Čtení: Kaz 4:17 Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení než k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani nevědí, že činí něco zlého.

Píseň: 161

Bohoslužby dne 9. 8.: Chrám

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Modlitba: Pane Bože, scházíme se před Tebou v čase dovolených a prosíme, opatruj nás i všechny bratry a sestry na všech cestách. Dej nám dnes zaslechnout pro každého z nás živé Slovo, o to pokorně prosíme. Amen.

Čtení: Ž 122:1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!

Píseň: Sv 300 Radostná

Bohoslužby dne 19. 7.

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 141

Modlitba

Bohoslužby dne 12. 7.

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 500

Modlitba

Čtení: Jb 1:21-22 Job pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

Píseň: 53

5. 7., památka slovanských věrozvěstů a mistra Jana Husa

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 97 Já jdu tam do Boží země

Modlitba: Pane Bože, když někam jdeme, někam směřujeme, často zapomínáme na to, že celá země je tvá, a tu se cítím ztracen. Dej nám, prosíme, takovou odvahu, jakou jsi dával i minulým svědkům víry, často i na cestách do nové země. Posiluj i nás, když se na takové cestě ocitneme. Amen.

Bohoslužba ke svátku sv. Jana Křtitele

Úvod

Píseň: 473 Vezmi, Pane, život můj

Modlitba

Čtení: J 3:25-28 Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: „Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu.“ Jan odpověděl: „Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.

Píseň: 455 Vy v Boží jméno pokřtění

2. neděle po Trojici

Čtení: Lk 14:12-24

1. neděle po Trojici

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Modlitba: Hospodine, Tobě děkujeme za společenství, za páteční Noc kostelů, za Tvé provázení v uplynulém týdnu. Buď s námi, když budeme poznávat a hledat Tvou vůli v Písmu. Víme, že před Tebou se nikdo z nás nemůže učinit spravedlivým. A tak prosíme o Tvou milost, kterou nám zjevil Pán Ježíš v Duchu Svatém, sám poslán od Boha Otce. Amen.

Naše Noc kostelů

Zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v našem sboru v pátek od 18 hodin.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS